Your Wishlist

              เงื่อนไขการใช้บริการเว็บ Aksornngern

              เว็บไซต์อักษรเงินเป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่สนใจในการเขียน (“นักเขียน”) ผู้รักการแปล/ภาษา (“ผู้แปล”) และผู้ที่รักในการอ่าน (“ผู้อ่าน”)  ทั้งสามบุคคลนี้รวมเรียกว่า “ผู้ใช้งาน”  

              อักษรเงินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้เผยแพร่ผลงาน เนื้อหา ภาษา ภาพ ข้อความหรือองค์ประกอบใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลใด ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

              ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันว่า การใช้บริการบนเว็บไซต์จะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์จะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซต์เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลพินิจของผู้ใช้และผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

              ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ อันเกิดจากระบบอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของผู้ดูแลเว็บไซต์ฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การก่อกวนและการจารกรรมข้อมูล

              หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์  ผู้ดูแลเว็บไซต์ฯมีสิทธิเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใด ๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของผู้ใช้ เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ดูแลเว็บไซต์ฯไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น