Your Wishlist

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

              เว็บไซต์อักษรเงินมีนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ฯจะใช้การจัดการ ควบคุม และปกป้องรักษาข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทในขณะที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์และทางเลือกต่าง ๆ ที่ท่านมีการเข้าถึง เพื่อการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลของท่าน

 

              ข้อมูลบางอย่างที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บเป็นไปเพื่อตรวจสอบความมีตัวตนเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานได้ถูกต้อง และมีการปกป้องข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ทางเว็บไซต์ได้ทำการว่าจ้างในการดูแล

 

              ข้อมูลการชำระเงิน บัตรเดบิต เครดิตนั้น ได้รับการปกป้องข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายจากบริษัท money space

 

              ข้อมูลที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ฯ อาจจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ วันเดือนปีเกิด อีเมล (e-mail) ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทปฏิบัติอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปเพื่อไว้ใช้ติดต่อในเรื่องของการแจ้งเตือน ปัญหาร้องเรียนและให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนกับผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อเป็นตัวกลางในการรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง อาทิการเติมเงินไม่เข้าระบบ ยอดชำระไม่ครบ ฯลฯ

 

              ทางเว็บไซต์อาจจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนา ดังนี้ หมายเลข IP คอมพิวเตอร์  ชนิด Browser  ข้อมูลการเยี่ยมชมและการซื้อสินค้า  เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  โดยใช้ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงเว็บไซต์ดังนี้  วันเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การเข้าดูหน้าเว็บ ประเภทของการสืบค้น  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต  อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นไปเพื่อการให้ความร่วมมือทางกฎหมายเมื่อมีการร้องขอจากทางราชการกรณีที่เกิดการฟ้องร้อง ข้อพิพาทอื่นใดที่ผิดกฎหมาย เช่นการจารกรรมข้อมูลของผู้อื่น การคัดลอกนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง(ผู้ใช้งาน) ในเชิงพาณิช